Läs senare

Partille satsar på IT

I Partille kommun har man valt att satsa på IT i förskolan, en vidareutveckling av ITiS-satsningen men med fokus på förskolans förutsättningar.

02 Dec 2004

När den statliga satsningen ITiS upphörde i slutet av år 2002 var utvärderingarna i Partille mycket positiva.   
– Barn- och utbildningsförvaltningen beslöt att fortsätta ITiS-satsningen i lokal regi, och då var det naturligt att som en del i det förskolefokus vi har ta med förskolan. IT ger så otroligt många möjligheter att på olika sätt dokumentera och synliggöra barns utveckling och lärande, till exempel med bilder, ljud och film. Därför startade vi ITiF, IT i förskolan, säger Ing-Marie Holmgren som är utvecklingsledare vid Barnoch utbildningsförvaltningen i kommunen.  

Hon ser användningen av datorer och multimedia i förskolan som ett sätt att skapa lust, nyfikenhet och intresse och att lära sig att se datorn som ett naturligt verktyg. Därför är IT i förskolan också en fråga om jämlikhet.  
  –De flesta barn har nog tillgång till dator hemma men ser kanske bara storasyskonen spela våldsamma spel. Då är det en jämlikhetsfråga att de i förskolan tillsammans med medvetna pedagoger får en möjlighet att vidga bilden och öka förståelsen för vad vi kan använda IT till.  
Det är också en fråga om könsroller.   
– Att från förskolan göra både pojkar och flickor lika vana vid IT-verktygen är en jämställdhetsfråga, säger hon.

ITiF drog igångvårterminen 2003. Varje termin har fem arbetslag deltagit i den lokala fortsättningen på ITiS, hittills har hälften av dem varit från förskolan.  
  –Men den här terminen är fyra av fem arbetslag från förskolan. Det finns ett intresse och ett uppdämt behov eftersom inte förskolan var med i ITiS, säger Ing-Marie Holmgren, som står för information och samordning av ITiF.  
  –Tekniken som sådan är inte intressant, vi vill använda IT som ett verktyg; engagera barn och föräldrar, förbättra kvaliteten, höja verksamheten ett snäpp till.  

ITiF är heller ingen tekniksatsning.   
–IT ska var väl integrerat i verksamheten och inget självändamål. Det är bara ett hjälpmedel, precis som vilket annat som helst.  
I ITiF i Partille har de flesta arbetslagen valt att dokumentera barnens utveckling och förskolans verksamhet med digitalkamera och video som de sedan lagt in i datorn. Cirka hälften arbetar med digital portfolio, barnen får med sig dokumentation på cdrom som komplettering till den traditionella mappen.  
  –En digital portfolio ger föräldrarna en tydligare bild av verksamheten och barnens utveckling, säger Ing-Marie Holmgren.  

Förutom Ing-Marie Holmgren jobbar en IT-handledare på 25 procent med ITiF, varje arbetslag som deltar får 10  –12 handledningstimmar. För att köpa utrustning finns en liten pott kommuncentrala utvecklingspengar men datorer, kameror och annan teknisk utrustning köps i huvudsak av rektor för de arbetslag som deltar.  

Ing-Marie Holmgren ser det som nödvändigt att använda IT i förskola och att användningen har stora utvecklingsmöjligheter. Men på en direkt fråga räknar hon upp några hinder för att utveckla användningen av IT i förskolan: •Utrustningen   – det är svårt att få pengarna  
att räcka till. •Tekniken   – den krånglar ibland. •Kompetensutvecklingen   – att se pedago 
giska möjligheter i nya program och ny teknik.

  –Men möjligheterna är definitivt större än hindren! säger hon.  
Ing-Marie Holmgren räknar med att ITiF kommer att fortsätta i Partille, rektorerna och arbetslagen är mycket positiva och det finns inga signaler från kommunen att satsningen ska upphör.

TEXT PER-OLOF ELIASSON FOTO JERKER ANDERSSON

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin