Läs senare

”Planeringstiden måste säkerställas”

02 feb 2011

Insändare: Vid Lärarförbundets kongress i november framfördes krav på centrala avtal om planeringstid för förskollärare. I verksamhetsplanen för kongressperioden finns nu skrivningar om att vi ska teckna tydliga centrala och kollektiva avtal som garanterar tid för planering och utveckling. Jag tycker att det är bra att det uttrycks tydligt, men tror inte det är den väg som vi behöver ta.
Förskollärarnas och kommunernas uppdrag är att se till att barnen får en lärorik förskola. Det ska från och med juli 2011 ske tack vare att förskolan äntligen blivit en skolform i skollagen och den reviderade läroplanen. Om huvudmännen för förskolorna runt om i landet ska klara sitt uppdrag måste lärarna garanteras planer-ingstid vare sig vi har det i avtal eller inte.

Det vi måste göra ute i kommunerna under våren är att påminna arbetsgivaren om det nödvändiga i att avsätta tid för implementering av förändringen i läroplanen och införandet av förskolan i skollagen. De texter som finns i läroplanen och lagen ska ligga till grund för det utvecklingsarbete som ska ske för att organisera vårt arbete för att leva upp till förändringarna. I 2010 års centrala avtal mellan lärarförbunden och SKL finns också skrivningar om vikten av att diskussioner om versamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse förs på varje arbetsplats.

Regeringen har en ambition med förskolan, skolinspektionen är tillsynsmyndighet och jag tycker att de förskolor som inte lever upp till kraven i styrdokumenten ska uppmärksammas till huvudmannen. Finns inte den organisation som krävs för uppdraget efter den 1 juli 2011 så ska man kontakta skolinspektionen för granskning av verksamheten.

Min uppfattning är att vi nu får styrdokument som inte går att leva upp till utan tillräcklig tid för planering och pedagogisk utveckling och därmed ska det säkerställas i organisationen och scheman, oavsett om vi har garanterad individuell planeringstid i avtal eller inte.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin