Läs senare

Praktisk handbok

12 okt 2016

Det allra viktigaste i förskolan är ju att skapa trygghet. För att kunna göra det behövs vuxna som har förståelse för alla barns behov och olika utvecklingsnivåer. Därför behöver psykologi och pedagogik gå hand i hand.
Enligt författaren Anna Hellberg kan man se boken Psykologi i förskolans vardag som en handbok i psykologi. Den beskriver barns utveckling på ett vetenskapligt sätt, ger en ökad förståelse för barn och deras behov i förskolan och varvar forskning med verkliga exempel. De tio kapitlen handlar om föräldrakontakt, anknytning, inskolning, leken, barns sexualitet, re­aktioner vid kris och sorg, explosiva barn, blyga barn, den stora barngruppen och barns självkänsla. Alltså om alla de dagliga funderingarna man kan ha som pedagog.

När jag läste boken var det som att reflektera med någon som exakt visste vad jag talar om, som kunde bekräfta och hjälpa till att utveckla mina tankar genom att ställa bra frågor. Det finns flera bra checklistor och referenser om man vill fördjupa sig mer i något ämne.

Ett viktigt kapitel handlar om barns reaktioner vid kriser, trauman och sorg och hur förskolan kan stötta i dessa situationer. Till exempel hur viktigt det är med krisplaner och vad de ska innehålla. Författaren beskriver också det viktiga bemötandet efter att krisen lagt sig. Att låta barn få möjlighet uttrycka sig på olika sätt, bland annat i lek och skapande, för att bearbeta känslor.

Som specialpedagog kommer jag i kontakt med barn som pedagoger upplever som utmanande. Kapitlet om explosiva barn är intressant att samtala runt med sitt arbetslag. Här finns bra punkter att reflektera kring. Det handlar, som så ofta, om hur pedagoger bemöter och förhåller sig till barnen beroende på hur det dagliga arbetssättet är organiserat och planerat.

Blyga barn är en annan viktig del. De kan uppfattas som att de inte vill ha någon uppmärksamhet men, som Hellberg be­skriver, så har de behov av att bli sedda av vuxna, få känna sig värdefulla och ges förutsättningar att utvecklas. Trygghet och klimatet är viktigt. Med tillitsfulla relationer blir det lättare att skapa en nyfikenhet hos blyga barn att lockas in i aktiviteter. Det är även viktigt att skapa stunder där alla barn blir sedda. Alla barn ska känna att pedagogerna är intresser­ade av vad de gör.

Det här boken tycker jag borde finnas på alla förskolor eftersom den är så användbar, lättläst, tydlig, intressant och lärorik. Författaren beskriver förskolans viktiga uppdrag så bra i sitt förord: ”för i arbetet med barn finns det såklart inte ett rätt sätt att göra eller förhålla sig”.

Psykologi i förskolans vardag

Anna Hellberg

[Studentlitteratur]

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin