Läs senare

Rummet som ger eller tar

08 aug 2017

Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö

Sofia Eriksson Bergström

[Liber]

Boken Rum, barn och pedagoger bygger på författaren Sofia Eriksson Bergströms egna studier till hennes avhandling från 2013. Författaren, som är förskollärare och filosofie doktor i pedagogik, lyfter fram, hur olika miljöer påverkar barnens möjlighet att vara medskapare. Hon beskriver hur rum som inte har förutbestämt material, ger barnen större handlingsutrymme, liksom att samtal och förhandlingar mellan barnen ökar i rum som är mer oplanerade och variationsrika.

Författaren skriver även att hon sett hur det fysiska rummet på förskolor förändrats i och med det förstärkta pedagogiska uppdraget i den reviderade läroplanen. Att man exempelvis numera skapat matematik- och läs- och skrivhörnor. Kanske kan pedagogerna ha nytta av att använda teoretiska begrepp som ”fria” respektive ”riktade” fält när man granskar sin fysiska miljö utifrån barnens handlingsfrihet, skriver hon.

Vad skulle barn börja leka i det här rummet månne? Foto: Shutterstock

I de sju olika kapitlen får vi både teoretiska delar om individ och miljö, liksom barns agentskap samt miljöbeskrivningar. Boken avslutas med en diskussion och en fråga om hur en flerstämmig didaktisk lärandemiljö skulle kunna se ut.

Jag anser att boken ger många tänkvärda infallsvinklar på hur man skapar och erbjuder barnen en lärorik miljö, som ger dem möjlighet att upptäcka saker på ett annat sätt än vad vi vuxna tänkt. Jag kan hålla med författaren om att detta inflytande säkerligen medför att barnen får känna sig kompetenta, när de inte kan bestämma över sådant som personalen redan bestämt.

Boken är lättläst och innehåller många beskrivningar av olika förskolemiljöer och hur de påverkar barnens lek. Kanske hade beskrivningarna även kunnat kompletteras med foton för att få det mer levande? Jag kan rekommendera boken till både blivande och verksamma förskollärare som utgångspunkt för att granska den egna förskolans lärmiljö.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin