Läs senare

Så får vi kvalitet i förskolan

12 jan 2010

Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet ämnar synliggöra vad kvalitetsarbete, kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling innebär för förskolan. Boken syftar vidare till att stödja kvalitetsarbetet utifrån läroplanens intentioner vad gäller barns utveckling och lärande samt att stärka yrkesprofessionens språk.
Boken utgår från ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet och bygger på forskningsresultat och utvärderingar av förskolans kvalitet. Varje kapitel i delen om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan följs av diskussionsfrågor som kan ligga till grund för att synliggöra och utveckla det egna kvalitetsarbetet.
”Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att identifiera de förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot läroplansmålen, att utveckla pedagogiska processer, att bedöma måluppfyllelse och redovisa kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det utgör underlag för kvalitetsutveckling. Målet med kvalitetsredovisningen är att utveckla förskolans kvalitet och lärarnas kompetens att möta barn i deras lärande och öka deras välbefinnande”. (s 91)

I förskolan är läroplanen utgångspunkt för allt kvalitetsarbete och lärarnas kompetens är en viktig kvalitetsaspekt. Professionella lärare har en gedigen kunskap om barns utveckling och lärande samt en djup ämneskompetens inom det område de arbetar i. Ett systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling kräver också att lärarna har kompetens att observera, dokumentera, utvärdera samt att analysera, tolka och utläsa resultat.
Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver kvalitetsarbetets gång; från barns kunskap och lärande via planering, genomförande och dokumentation till utvärdering, analys och tolkning, måluppfyllelse och slutligen kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling. De lyfter fram förskolans starka sidor och pekar samtidigt på generella utvecklingsområden. Ett område som berörs är vikten av att fokusera lärandeobjekt utifrån läroplanens strävansmål. Det som förväntas ske med barnen, det lärarna vill att barnen ska utveckla ett kunnande om och erbjudas erfarenheter kring ska stå i centrum. Innehållet ska styra aktiviteterna och formen men även de dokumentations- och utvärderingsmetoder som används.
Författarna efterlyser en tydligare koppling mellan barns lärande och kunnande, läroplanens mål och den verksamhet som bedrivits för att nå måluppfyllelse. I boken betonas vikten av dokumentation för att erhålla kunskap om barns lärande och synliggöra lärandets progression för att därmed kunna följa och påverka verksamhetens utveckling. Många gånger blir dokumentationen en slutprodukt och Pramling Samuelsson och Sheridan menar att lärarna måste utveckla en djupare kunskap kring analys och tolkning av densamma för att se resultat, generera ny kunskap och nå en större måluppfyllelse.

Om svensk förskola ska behålla sin position i världen som föregångare vad gäller synen på barns lärande, delaktighet och välbefinnande krävs just det arbetssätt som författarna beskriver. Det, i sin tur, fordrar att
lärarna får kontinuerlig kompetensutveckling och tid att omsätta kunskap i praktiken. Vi behöver satsa på forskning och utveckling där professionens kunnande utnyttjas och ses som en potential för verksamhetsutveckling.
Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet är en oerhört intressant och inspirerande bok som jag anser att alla lärare inom förskolan ska läsa oavsett hur det lokala kvalitetsarbetet ser ut. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi påverka förskolans utveckling i en positiv riktning. Pramling Samuelsson och Sheridan ger oss argument, kunskap och metoder att bedriva ett kvalitetsarbete värt namnet – från den dagliga reflektionen till den årliga kvalitetsredovisningen.
En god pedagogisk kvalitet i förskolan kan uppnås när alla aktörer tar sitt ansvar – stat, kommun, ledning och lärare!
 

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin