Ingår i temat
Förskoleklassen
Läs senare

Så kan du jobba i förskoleklass

21 aug 2013

Den här boken har många väntat på! Man kan säga att Förskoleklassens didaktik – möjligheter och utmaningar är en fortsättning på Förskoleklassen – en ö eller en bro mellan förskola och skola? som kom för ett par år sedan. Där problematiserades förskoleklassens särställning mellan förskolan och grundskolan och förskollärares upplevelse av att inte höra hemma i någondera. Vi fick ta del av berättelser om utanförskap, osäkerhet om lärarrollen och brist på delaktighet i skolstrukturen.

I den här boken lyfter författarna fram möjligheter till nyskapande tankar och arbete. De spanar efter en ämnesdidaktik, de goda lärandesituationerna, och hur de kan kopplas till och beskrivas utifrån förskoleklassens uppdrag och övergripande mål.

Förskoleklassens uppgift är att skapa ett sammanhang för lärandet genom målstyrda och planerade aktiviteter. Författarna diskuterar vad som ska läras utifrån uppställda mål, hur och varför något ska läras och hur man skapar en god lärmiljö, det vill säga allt det som ryms i begreppet didaktik.

Medan förskolan med den reviderade läroplanen fått ett utökat lärandeuppdrag, saknar förskoleklassen tydliga egna riktlinjer, vilket skapar förvirring.

Det har varit upp till förskollärarna själva att utröna vad undervisningsuppdraget ska innehålla, det finns ingen nationell likvärdighet. Det har skapat ”skolifierade” förskoleklasser men också det motsatta, där den sociala utvecklingen fått störst utrymme på bekostnad av strukturerade lärandesituationer.

Förskoleklassen är underställd grundskolans läroplan och de två första delarna om värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer, vilka gäller i ”tillämpliga delar” förskoleklassen.

Utmaningen för läraren blir att skapa strategier för mötet mellan lek och lärande.

Författarna har gjort en genomlysning av läroplanerna för att hitta det som kan vara relevant för förskoleklassen och som kan bilda en bro mellan skolformerna. Det har resulterat i tänkbara övergripande mål i svenska och matematik för förskoleklassen. Det är inte några kunskapsmål, men de anger en uttalad målsättning för arbetet, där progressionen mellan läroplanerna blir tydlig. De är tydligt riktade mot målen i Lgr 11 men formulerade så att det är en pågående utveckling av barns förmågor och förståelse som är i fokus.

Dessa mål konkretiseras och levandegörs i resten av boken genom de fallbeskrivningar som följer, vilka utgör goda exempel på vad som är möjligt och rimligt att genomföra i förskoleklassen.

Författarna gör en övergripande genomgång av vad lärande i läs- och skrivutveckling och matematik kan innefatta utifrån erfarenheter och forskning. I de efterföljande exemplen får vi ta del av planerade undervisningsaktiviteter, styrda mot ett bestämt innehåll, vilket också blir tydligt för barnen. Varje moment kopplas till övergrip-ande mål som skrivs ut i bokens marginal.

Det är så pedagogiskt upplagt. Man kan använda de uppställda målen så att säga framlänges eller baklänges. Utgå från målen och planera verksamhetens innehåll eller utgå från barnens aktiviteter och analysera hur de kan knytas till olika mål och hur de med rimliga utmaningar kan utvecklas för fortsatt lärande.

I forskningen om lärande har man sett att den viktigaste faktorn för barns framgång har att göra med vad som faktiskt sker i rummet, hur lärare skapar relationer och hur de använder sin kompetens i kommunikationen med barnen. Då kan lärare och barn genom ett undersökande arbetssätt skapa mening och sammanhang, där lärandet blir resultatet av allas delaktighet.

Jag rekommenderar att läsa boken från pärm till pärm först för att följa resonemanget om forskning och teoretisk bakgrund. Sedan kan man återkomma till de avsnitt man vill fördjupa sig i. Och glöm inte att hålla frågorna vad, hur och varför levande!

Förskoleklassens didaktik – möjligheter och utmaningar
Helena Ackesjö,
Elisabeth Frank och
Katarina Herrlin
Natur & Kultur

Alla artiklar i temat Förskoleklassen (25)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin