Läs senare

Så skapar barnen sin egen moral

ForskningMoraliska frågor hanteras ofta subtilt mellan barn utan att förskolläraren ser det. Barnen skapar egna normer i kamratgruppen − som inte alltid överensstämmer med den moral som förmedlas av förskola och samhälle, visar Magnus Karlssons avhandling.

06 aug 2018
Foto: Pixabay

Vilka moraliska frågor kan uppstå i en barngrupp?

– Det kan handla om vilka regler som gäller i spel eller lek, vad som anses vara rättvist, hur man ska vara som en bra kompis eller vilka barn som får vara med eller utesluts.

Du använder begreppet moraliskt arbete, vad är det?

– Jag menar att moral uppstår i samspelet med andra människor. Det är något som görs, till exempel att anklaga, försvara sig, värdera någons beteende eller argumentera för vad som är rätt och fel eller gott och ont. Det moraliska arbetet behöver inte bara vara verbalt utan kan ske med hjälp av bland annat gester, blickar, ansiktsuttryck och tonfall, vilket kan göra det svårt att upptäcka.

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson har en bakgrund som förskol­lärare och är i dag universitets­adjunkt på Göteborgs universitet, där han undervisar på förskollärarprogrammet.

Hur har du gått tillväga i studien?

– Under ett halvår besökte jag en förskoleavdelning med 24 barn i åldrarna 4,5−5,5 år. Där arbetade två förskollärare och en barnskötare. Vid besöken videofilmade jag olika aktiviteter, till exempel lek inne och ute, när barnen spelade spel, utflykter och samlingar.

– Jag har valt ut videosekvenser för att i detalj kunna studera barnens moraliska arbete sinsemellan och tillsammans med de vuxna i förskolan. I studien har jag lyft fram tre situationer: En handlar om hur flickor förhandlar om regler när de spelar sällskapsspel, en annan situation belyser vad som sker när två flickor utesluter en tredje kamrat under utomhuslek och det tredje exemplet visar vad som sker under en samling när en förskollärare tar upp händelser som ägt rum under en lek.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag vill synliggöra förskolebarns moraliska arbete. Ett exempel är när två flickor spelar spel med varandra och deras uppfattningar om vad som är rättvisa framträder. De moraliska frågorna är knutna både till rättviseaspekter i själva spelet och på samma gång till hur man ska vara som en bra kompis. Under min studie har jag sett hur viktigt det är för barn att behålla sina kamratrelationer. I exemplet argumenterar den ena flickan för att någon ska vinna, medan den andra flickan hävdar att spelet blir rättvist bara om de får lika många par. Till slut blir lösningen att den ena flickan värnar så mycket om vänskapsrelationen att hon tillmötesgår den andras uppfattning om att de måste ha lika många par för att rättvisa ska uppstå.

Vill du lyfta fram något mer resultat?

– Ja, att förskolebarn är aktiva i sitt sätt att hantera moraliska frågor och normer. De övertar inte passivt vad som kan beskrivas som den moral som finns i samhället och som förmedlas i förskolan, utan de omförhandlar den och skapar egna komplexa moraliska ordningar i kamratgruppen. Barnens moral hämtar inspiration från vuxnas moral, men kan också skilja sig åt från den. Exempelvis kan barn utesluta någon genom att knuffa bort personen eller lägga armen om den kamrat som han eller hon vill leka med. Vuxna använder oftast mer indirekta sätt för att utesluta någon.

Hur ska en förskollärare göra för att få syn på barnens moral?

– Det är inte en helt lätt uppgift. Jag tror att det är viktigt att försöka vara nära barns lek och observera vad som sker − att vara som en forskare under en stund. Det är viktigt att inte bara uppmärksamma vad som sägs utan också titta på exempelvis barnens kroppsspråk.

Har du några tips på hur förskollärare kan hantera situationer som uppstår kring moraliska dilemman?

– Det är svårt att säga något generellt. Ett sätt kan vara att direkt försöka få i gång en dialog med de berörda barnen när det moraliska problemet uppstår. Genom att resonera tillsammans kan förskolläraren och barnen lyssna på varandras perspektiv. Barnen kan få inspiration att ta till sig av normer från vuxenvärlden och hitta nya strategier för att till exempel få leken att fungera bättre.

– I studien tar en av pedagogerna upp ett moraliskt problem i efterhand med alla barnen på en avdelning, vilket visar sig vara ett svårt sätt att lösa situationen på. I exemplet berättar en flicka på samlingen om hur hon blivit ledsen när hon uteslutits från lek. Några barn görs ansvariga och de försvarar sig. I diskussionen som uppstår försöker förskolläraren att få barnen att följa förskolans regel att alla ska få vara med, men flera barn delar inte den uppfattningen.

Vad hoppas du att din avhandling ska bidra med?

– Att de vuxna i förskolan ska få kunskap och bli mer medvetna om det moraliska arbete som hela tiden pågår i barngruppen. Jag tror varken att barn eller vuxna har en egen enhetlig moral. Dessutom ger förskolans läroplan uttryck för en mängd komplexa värden. Men i en tät dialog mellan vuxna och barn skulle det kunna skapas en spännande utveckling kring olika moraliska frågor.

Avhandlingen Moraliskt arbete i förskolan. Regler och moralisk ordning i barn-barn och vuxen- barn interaktion kan laddas ner på: https://gupea.ub.gu.se.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin