Ingår i temat
Hållbar utveckling
Läs senare

Så står det till med leken

Mycket har ändrats på tio år. Det visar den enkät som vi skickade till förskollärare runt om i landet, för att ta tempen på leken.

24 sep 2009

Leken har förändrats de senaste tio åren. Det tycker nästan 60 procent av de 239 som svarat på Förskolans enkätundersökning som gått ut via e-post till förskollärare med minst tio år i yrket. Många svarar att de tycker att barn har svårare att koncentrera sig under leken och svårare att leka rollekar jämfört med för tio år sedan. Samt att barn i allmänhet har fått sämre fantasi och har svårare att lyssna på vuxna. Förskolebarnens koncentrationsförmåga under leken har också försämrats, tycker en klar majoritet.  
  De som svarade på Förskolans enkät hade även möjlighet att skriva egna kommentarer. Många uttrycker åsikten att lek är viktigt eftersom barn bearbetar och lär sig mycket genom den – leken har en stor plats i barns utveckling. Den absolut vanligaste åsikten i undersökningen handlar om barns infl ytande på leken; de som svarat tycker att det är viktigt att barnen hinner leka "färdigt". Det kräver att man funderar på sitt arbetssätt. Flera har svarat att man som pedagog ska vara mer aktiv i leken och att det är viktigt att inte avbryta leken så ofta. Då kan barnens lekar bli längre och mer koncentrerade.  
  I undersökningen fi nns tips på hur man kan arbeta för att ge barnen infl ytande över sin vardag, till exempel berättar en förskollärare att de har "leka-färdigt-dag" på måndagar. Då får barnen sin fruktstund på förmiddagen på det ställe i lokalerna där de just då befi nner sig i leken.  
  En annan förskola har frukost och mellanmål som buffé en dag i veckan så att barnen själva kan välja när de vill komma och äta så att de blir inte avbrutna i sin lek. Flera pekar också på hur viktigt det är med fl exibilitet bland personalen. Har barnen kommit i gång med en lek kanske det går att skjuta på planerade aktiviteter. "Leken måste nu liksom förr få ta tid. Det är upp till oss pedagoger att ge barnen chans att kunna få leka koncentrerat och att ge dem inspiration och uppmuntran till egna initiativ", tycker en förskollärare. 

Även andra sätt att hitta nya arbetsformer nämns i enkätens kommentarer, till exempel att jobba i mindre grupper och dela in barnen efter ålder, eller ibland efter kön. Att låta en vuxen vara med i leken vid vissa tillfällen och ta en aktiv lekroll är något som barnen uppskattar, tipsar fl era förskollärare om. "Vi pedagoger har möjlighet att närvara i barnens lek, endera som medlekare eller observatörer."  
  Nära hälften, 45 procent, har mer organiserad lek i dag än för tio år sedan. Men 35 procent har gjort tvärt om och har istället mindre organiserad lek. Förespråkarna för fri lek är många i enkäten. "Mer fri lek!" tycker en förskollärare som upplever att barnen har svårt att starta fri lek. "Vi vuxna måste ge barnen tid till barnens egen lek. Inte stycka upp barnens tid med avbrott för att vi vuxna har bestämt det", menar en annan. 

I undersökningen frågade vi också om hur det ser ut med könsrollerna i leken. Det är ett område där utvecklingen tycks gå åt rätt håll. Av de som svarat på undersökningen tycker 36 procent att de traditionella könsrollerna blivit mindre tydliga i barns lek och 47 procent tycker att de är oförändrade. Bara 16 procent anser att de har blivit mer tydliga. Flera svarande tycker att skogen är ett bra lekrum. Könsrollerna blir inte lika tydliga när barn leker i naturen och är dessutom ett bra komplement till stillasittande lekar.  
  Att barns lek har blivit mer inspirerad av tv, fi lm och dataspel tycker en överväldigande majoritet, hela 84 procent. Att barns lek har blivit mer våldsam tycker en klar majoritet, 59 procent, medan 37 procent anser att leken är oförändrad när det gäller våld. Bara 2 procent tycker att leken blivit mindre våldsam de senaste tio åren.  
  Flera svarande tycker att infl uenserna från fi lm och tv-spel märks mera hos äldre barn än yngre och mer i pojkarnas lek än i fl ickornas. En förskollärare tycker att de som spelar dataspel har svårare än andra barn att integrera sig i andra barns lek och att deras lek bygger mycket på våldsamma lekar inspirerade av dataspelen.  
  Flera som arbetar i förskoleklass och som svarat på enkäten tycker att leken är extra viktig i skolans värld och där sitter leken ibland trångt. De menar att det som förskollärare gäller att stå på sig och kräva utrymmen som är lekbefrämjande. En förskollärare tycker att hon märkt att barnen har svårare att komma igång med lek och har därför infört fri lek under lektionstid. 

Johan Tufvesson 

Alla artiklar i temat Hållbar utveckling (16)

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin