Läs senare

Samarbete på bred front

12 jan 2016

Samarbete i förskolan är skriven av Gunilla Niss, legitimerad psykolog och Anna-Karin Söderström, förskollärare med erfarenhet som förskolechef och rektor. Båda arbetar som konsulter bland annat med programmet vägledande samspel. Detta beskrivs mer ingående i boken.

Vi får läsa konkreta exempel på hur man kan utveckla samarbetet med föräldrar och hur viktigt det är att ha ett fungerande samarbete i arbetslaget.

I förskolan grundläggs små barns värdegrund och förmåga till att samspela med andra människor. De lär sig att samarbeta och hur man kommunicerar och interagerar med andra genom olika situationer som uppstår i förskolans verksamhet.

Författarna lyfter att förskolans verksam­het vilar på vetenskaplig grund där teori och praktik knyts samman och där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. De tar upp flera teoretiker såsom John Bowlbys anknytningsteorier som tydligt visar hur viktig den grundläggande anknytningen är för barnet, så att de kan känna sig trygga och utvecklas på bästa sätt.

Stern talar om olika utvecklingslinjer hos barnet för att utveckla sin självkänsla.

Vygotskij, som forskat mycket på lärandet genom samspel, liten som stor, menar att lärandet har sin utgångspunkt i samspelet och interaktionen med omgivningen. Man lär genom samspel med andra.

Det är oerhört viktigt att det finns ett fungerande samarbete i arbetslaget menar författarna. Att man är sampratade kring uppdraget och värdegrundsfrågor. Att allas kompetenser tas tillvara i arbetslaget och att man har ett positivt förhållningssätt gent­emot sin omgivning. För att detta ska vara möjligt och verksamheten ska fungera på ett bra sätt krävs det en kompetent ledare. En som kan leda och fördela arbetet utifrån allas kompetens och intressen. Som hjälper till att göra prioriteringar och ser till att personalen får tidsmässiga förutsättningar för att utföra sitt uppdrag på ett bra och tillfredsställande sätt. Författarna lyfter vikten av att få reflektionstid i en pressad vardag, såväl enskilt som tillsammans i arbetslaget. Att få ”bolla” frågor med sina kollegor är mycket viktigt eftersom man i ett arbetslag ser saker på olika sätt.

En tydlig ledare minskar också risken att få informella ledare som tar över olika delar i verksamheten vilket kan skapa osämja i arbetslaget om det inte görs på ett bra sätt. Att arbetslaget fungerar och att man har en gemensam förståelse för uppdraget är vikt­igt i bemötandet mot både barn och föräldrar. Likaså att man är ”enad” i arbetslaget kring vad som gäller i olika frågor och att föräldrarnas förväntningar är realistiska och kan levas upp till på bästa sätt.

Att bygga upp ett hållbart samarbete med föräldrarna och bemöta dem på ett professionellt sätt är något av största vikt för att verksamheten ska kunna fungera och att föräldrarna ska känna en tillit till pedagog­erna och verksamheten.

Pedagogerna behöver ha en förståelse för föräldrarnas situation och att det kan se väldigt olika ut i olika familjer. Olika förutsättningar, familjekonstellationer, med mera.

En annan sak som författarna skriver om i boken och som jag tycker är oerhört vikigt är ”feedback”. Till exempel att man i arbetslaget kan ge varandra återkoppling på ett konstruktivt sätt, lyfta varandras förmågor när någon gjort något bra, vilket också gör det lättare att lyfta upp det som man inte tycker är bra eller behöver utvecklas på olika sätt. Att ge återkoppling till föräldrarna kring verksamheten är också viktigt så att föräldrarna kan känna sig delaktiga och trygga med att lämna sina barn i förskolan.

Återkommande i boken finns frågor att diskutera antingen i arbetslaget eller på föräldramöten, vilket jag tycker är mycket bra. Därför tycker jag att detta är en bra bok att ha som diskussionsunderlag i arbetslaget där man samtalar och diskuterar kring dessa frågor och kommer fram till ett gemensamt förhållningssätt.

Kan varmt rekommendera den här bok­en. Lättillgänglig, överskådlig och bra att använda som diskussionsunderlag.

Samarbete i förskolan  – för barnens skull
Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström
Studentlitteratur
 
 

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin