Läs senare

Sätter ljuset på samspelet

27 mar 2018

Bokrecension

Sociala relationer och samspel i förskolan

Thomas Johansson

[Liber]

Författaren Thomas Johansson formulerar själv tanken med bok­en: att erbjuda läsaren en möjlighet att bekanta sig med det socialpsykologiska tänkandet. Att ha ett socialpsykologiskt perspektiv innebär att alltid sätta in barns röster och berättelser i ett större socialt och kulturellt sammanhang. Flera namn på teoretiker lyfts fram för att tydlig­göra det nära sambandet mellan socialpsykologin och förskol­ans område: Mead, Vygotskij och Winnicott har var och en ur sitt perspektiv, visat på hur individen blir till i det sociala samspelet och sammanhangen.

Detta är inte en bok att söka efter ”rätt” svar i. Men den kan bidra med en djupare förståelse för betydelsen av det sociala samspelet i förskolan. Att få utvidga sitt tänkande med hjälp av andra teorier är intressant och utvecklande. Nytt ljus på begrepp som normer, fri lek, kön och ålder, kan bidra till utvecklande diskussioner och analyser.

Kanske är det så att vi i vårt ambitiösa arbete med att se och dokumentera barnets utveckling och lärande, ibland glömmer bort det större perspektivet? Vardagslivet på förskolan består av många olika samspelssituationer mellan barn, mellan vuxna och mellan vuxna och barn. Hur samspelet mellan individerna utvecklar sig är beroende av många olika aspekter som tid, rum och sammanhang. Socialt samspel bygger också på att människor accepterar spelreglerna, som oftast är outtalade.

När samspelet inte fungerar måste vi försöka förstå, och söka möjliga förklaringar – inte bara i samspel­et mellan individerna utan också i de större socialpsykologiska och sociokulturella sammanhangen, som både vi och barnen befinner oss i. Ett barns sociokulturella bakgrund kan exempelvis skilja sig mycket från pedagogens – hur medvetna är vi om detta, hur hanterar vi det och vad gör det för samspelet i förskolan?

De nya ”glasögonen” kan användas för att få en annan bild av den sociala var­dagsverkligheten. Genom att använda andra begrepp och tydligare koppla vårt arbete inom förskolan till större sammanhang bidrar vi till utvecklingen av verksamheten. Vi har ansvar för att skapa en arena i förskolan där alla barn kan och ska, ges möjlighet att mötas. Men det kräver att vi förstår något om betydelsen av våra olika villkor.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin