Läs senare

Skolinspektionen: Jämställdhetsarbetet brister

KvalitetsgranskningI många förskolor saknas jämställdhetsperspektivet i det pedagogiska arbetet. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.


I förskolan ska barn få chans
att utveckla sina egna förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Men vid hälften av de 36 undersökta förskolorna uppmuntrade inte personalen pojkar och flickor att pröva nya lekmaterial och miljöer i den fria leken, visar Skolinspektionens rapport.

– Många av de granskade förskolorna arbetar medvetet med frågor om barns lika värde. Det saknas dock i flera fall ett tydligt jämställdhetsarbete och ett genusperspektiv i verksamheten. Utan ett systematiskt jämställdhetsarbete finns risk för att stereotypa könsnormer förs vidare till barnen, i stället för att normerna synliggörs och ifrågasätts, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen i ett uttalande.

75 procent av de granskade förskolorna säger att de inte tar upp jämställdhet i reflektionerna över det pedagogiska arbetet. En lika stor andel säger sig sakna tillräcklig kompetens att jobba med uppdraget och många upplever inte heller att man får stöd av chefer och arbetsgivare i detta.

Utan ett systematiskt jämställdhetsarbete finns risk för att stereotypa könsnormer förs vidare

Förskollärare och annan pedagogisk personal behöver nu enligt Skolinspektionen bli bättre på att vägleda barnen i att variera och pröva olika lekmiljöer och material under förskoletiden.

Chefernas ansvar

Med tanke på bristerna borde huvudmän och förskolechefer börja lyfta fram förskolans jämställdhetsuppdrag i det systematiska kvalitetsarbetet, anser Skolinspektionen. Dessutom bör förskolechefer ge personalen tillfällen att prata om läroplansuppdraget att arbeta med jämställdhet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, enligt myndigheten.

I Lärarnas tidning berättar en förskolechef om sina tankar kring rapporten.

Läs Skolinspektionens rapport här. 

Läs mer om hur man kan jobba med jämställdhet i förskolan 

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin