Läs senare

Språkstödet haltar i förskoleklassen

AktuelltVar fjärde elev i förskoleklassen har annat modersmål än svenska. Men inte ens hälften av dessa elever får möjlighet att utveckla sitt modersmål, trots att läroplanen kräver det.

av Emilie Stendahl
15 maj 2017
15 maj 2017

41%

41% av barnen med annat modersmål än svenska, får möjlighet att utveckla sitt modersmål.

Det här läsåret går fler barn i förskoleklass än någonsin tidigare: 122 818 elever för att vara exakt. Det motsvarar 98 procent av landets sexåringar, vilket är den högsta andel sedan skolformen startade.

Av dessa elever har en fjärdedel annat modersmål än svenska. Det vanligaste språket är arabiska, som talas av nästan 8 000 barn. Andra vanliga språk, som talas av cirka 2 000 barn vardera, är somaliska, engelska, kurdiska samt bosniska, kroatiska och serbiska.

I läroplanen står att förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål.

Men den chansen har få elever i förskoleklassen i dag: endast 41 procent av barnen får stöd att utveckla sitt modersmål om man ser till gruppen som helhet. Ser man till de tio vanligaste språken skiljer sig förutsättningarna åt. Störst chans att få utveckla sitt modersmål har barn som talar finska och engelska. Sämst chans har barn som talar persiska – samt säkert ytterligare språkgrupper som inte finns med bland de tio vanligaste som Skolverket redovisar.

Sett över tid har andelen barn med annat modersmål ökat och i takt med detta har andelen som får stöd blivit mindre.

Så vad är det egentligen lärarna förväntas göra? Camilla Douhan, undervisningsråd på Skolverket menar att det är viktigt att skapa ett klimat där olika språk ses som en tillgång och där elevernas intresse för och nyfikenhet på olika språk uppmuntras. Det kan innebära att det finns böcker på olika språk i klassrummet eller att man tillsammans undersöker ord och uttryck i vardagen på flera språk.

Hon hänvisar till det kommentarsmaterial till läroplanens tredje del som riktar sig till förskoleklassen. Där står bland annat att lärarna bör arbeta språkutvecklande, men även att barnen ska få chans att utveckla sitt eller sina modersmål i leken.

De tio vanligaste modersmålen efter svenskan:

  • Arabiska
  • Somaliska
  • Engelska
  • Kurdiska
  • Bosniska/Kroatiska/Serbiska
  • Spanska
  • Persiska
  • Polska
  • Albanska
  • Finska

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin