Läs senare

Storsatsning på ny läroplan

AktuelltRegeringen har gett Skolverket i uppgift att revidera förskolans läroplan. Bland annat ska det tydliggöras vad undervisning innebär i förskolan. Förutom en rad forskare tar Skolverket hjälp i arbetet av personal i förskolan.

av Linda Kling
11 sep 2017
11 sep 2017
Undervisning, omsorg och barns rätt till integritet är några exempel på sådant som ska lyftas fram och göras tydligare.

I slutet av april beslutade regeringen att förskolans läroplan ska ses över och på Skolverket är arbetet nu i full gång.

– Det är ett stort jobb som ska göras, många delar ska förtydligas och vissa nya ska in. Men vi ska inte förändra inriktningen i läroplanen, det pedagogiska arbetet i förskolan ska även fortsättningsvis styras av strävansmål, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Dagens läroplan har 20 år på nacken och regeringen har bland annat gett Skolverket i uppdrag att se över de delar som handlar om uppföljning och utvärdering, barngruppens betydelse och jämställdhet. Dessutom ska begrepp som omsorg och undervisning konkretiseras.

– I den gamla läroplanen nämns inte orden utbildning och undervisning. De kommer vi nu att föra in och ambitionen är att så tydligt som möjligt förklara vad undervisning i förskolan kan vara, säger Magdalena Karlsson.

Vi har valt att gå ut brett och vill att så många som möjligt ska få vara med och säga sitt.

Det arbetet leds av professorerna Sonja Sheridan och Pia Williams vid Göteborgs universitet.

– Begreppet undervisning finns definierat i den nya skollagen från 2010 som förskolan lyder under. Men det är en kortfattad och svårtolkad definition. Vårt uppdrag är att utifrån styrdokument och forskning förklara vad utbildning och undervisning innebär i förskolans praktik och hur lärande, lek och omsorg relaterar till undervisning, säger Sonja Sheridan.

Tillsammans med Pia Williams samordnar hon en grupp om cirka 15 forskare från fyra universitet och högskolor som tillsammans ska skriva ett kapitel per lärosäte i en kunskapsöversikt som kommer att ligga till underlag för Skolverkets revidering av läroplanen.

– Vi har valt att involvera många forskarkollegor i detta viktiga arbete för att få en så bred förankring som möjligt, säger Sonja Sheridan.

På senare år har det kommit signaler från flera håll om att skollagens skrivning om undervisning tolkas på olika sätt ute i verksamheterna. Skolinspektionen pekar i sin rapport Förskolans pedagog­iska uppdrag från 2016 på att många förskollärare är osäkra på vad undervisning är och hur den ska bedrivas i förskolan.

– Förskollärare brottas med att undervisa utifrån en förskoledidaktik. Vi hoppas att vårt arbete kommer att underlätta tolkningen av hur undervisning kan komma till uttryck i förskolan. Generellt sett handlar det om att möta barnen i deras lärande, att skapa och fånga intresse och att rikta lärandet mot målen i läroplanen, säger Sonja Sheridan.

Den kunskapsöversikt som hon och Pia Williams ska lämna till Skolverket under hösten kommer även skickas ut som ett särtryck till personal i förskolan i samband med att den reviderade läroplanen träder i kraft.

Förutom forskare har Skolverket engagerat en rad myndigheter, intresseorganisationer och fackförbund i arbetet. Strax före sommaren hade man ett jättemöte där bland andra Skolinspektionen, Barnombudsmannen, Lärarförbundet och Sameskolstyrelsen deltog.

– Vi har valt att gå ut brett och vill att så många som möjligt ska få vara med och säga sitt, säger Magdalena Karlsson på Skolverket.

Via webben har de bjudit in personal i förskolan till dialog på stormöten. Fyra sådana, två i Sundsvall och två i Hallsberg, är planerade under hösten.

Dessutom kommer Skolverket att under två perioder i höst lägga ut preliminära förslag till ny läroplan på webben. Via ett formulär kan sedan vem som helst tycka till och säga sitt om förslaget.

– Jag ser det som viktigt ur en demokratisk synvinkel. Vi kommer naturligtvis aldrig att uppnå konsensus, men vi vill ta in så många perspektiv som möjligt och vi har redan mött ett väldigt stort engagemang, säger Magdalena Karlsson.

Hon menar att Skolverket genom att öppet visa hur arbetet framskrider också vill bidra till att förskollärare får en gedigen genomgång av den reviderade läroplanen.

– Implementeringen börjar redan nu.

Redan i december 2016 lämnade Skolverket ett förslag till regeringen på hur digital kompetens skulle kunna skrivas in i förskolans läroplan. Det förslaget får nu vänta lite och kommer i stället att skrivas in i den reviderade läroplanen.

– Vi kommer att beakta vårt eget förslag om digital kompetens, kanske går det att fila ytterligare något på det, säger Magdalena Karlsson.

Senast den 23 mars 2018 ska Skolverket lämna sitt förslag på reviderad läroplan för förskolan till regeringen.

Det här ska ses över:

 • Mål och riktlinjer
  Dessa ska vara tydliga och konkreta utan att detalj­styra förskolan och dess pedagogiska personal.
 • Uppföljning, utvärder­ing och utveckling
  Förskolans mål bör så långt det är möjligt kunna följas upp och utvärderas.
 • Barns rätt till trygghet, integritet och omsorg
  Begreppet omsorg ska förtydligas och klargöras i förhållande till undervisning. Även barns rätt till integritet bör lyftas fram och tydliggöras.
 • Undervisning i förskolan
  Begreppet måste lyftas fram och tydliggöras i en förskolekontext.
 • Förskolan som social och kulturell mötesplats
  Förskolans betydelse som social och kulturell mötesplats har ökat. I översynen av läroplanen ska hänsyn tas till detta.
 • Gruppen och individen i läroplanen
  Gruppen ska vara en aktiv del i lärandet vilket behöver förtydligas.
 • Jämställdhet
  Läroplanens skrivningar om jämställdhet behöver tydliggöras.
 • Hållbar utveckling och hälsosam livsstil
  Dessa begrepp behöver tydliggöras.
 • Nationella minoriteter
  Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska barns utveckling av en kulturell identitet och användning av minoritetsspråk främjas. Det bör övervägas om detta ska förtydligas i förskolans läroplan.
 • Övrigt
  Regeringen ger Skolverket fria händer att föreslå fler ändringar av läroplanen om myndigheten anser att det behövs.

Fråga

Vilken inskolningsmetod använder ni i er förskola?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin