Läs senare

Tveksamma rön om barn med autism

Kommentar till forskningsartikeln ”Tydlighet viktig för barn med autism” från Förskolan nr 5/2015.

19 sep 2015
I en artikel i tidskriften Förskolan nr 5, 2015, menar Åsa Hedvall att det vanliga arbetssättet i förskolan, utan specifik träning, fungerar fint även för barn med autism.

Vi har haft svårt att ta till oss de resultat som Hedvall i artikeln hävdar att hennes forskning visar. Det kanske främsta skälet är att det finns en stor mängd internationell forskning som samstämmigt visar att tidiga intensiva insatser för barn med autism, som inbegriper färdighetsträning i barnets naturliga miljö, signifikant förbättrar barnets adaptiva färdigheter och minskar risken för problemskapande beteenden. Cochrane-biblioteket har i sin systematiska forskningsgenomgång funnit att det finns vetenskapligt stöd för tidiga intensiva beteendeinriktade insatser (IBT) och samma slutsats drar Föreningen Sveriges Habiliteringschefer i sin genomgång som reviderades 2012. Utmaningen för oss som arbetar med IBT är hur vi ska kunna genomföra insatserna med tillräckligt god kvalitet i den naturligt livliga miljö som en förskola innebär. Sådan forskning pågår bland annat här i Sverige.

För att ett barn med autism ska kunna dra nytta av den naturliga miljön och sam-varon med andra barn krävs särskilda pedagogiska anpassningar som bygger på specifik kunskap om autism. Man vet att barn med autism, med sitt annorlunda tänkande, behöver längre tid och fler upprepningar för att lära sig. Enligt Hedvall så ger kanske inte specifik träning så mycket mer. Men det är precis det man vet att det gör! Träning ger barnen extra möjlighet att öva på sådant som är särskilt svårt, för att möjliggöra aktivt deltagande och på så vis skapa en meningsfull vardag samt undvika misslyckanden och onödig stress.

Med rätt stöd kan de flesta barn utvecklas och för några barn innebär denna utveckling att kriterierna för diagnos inte längre uppfylls. För andra barn kvarstår en hel del svårigheter men IBT innebär i de flesta fall att både barnet och deras familjer har fått en ökad livskvalitet.

Det är ytterst viktigt att barn med autism får tillgång till de pedagogiska evidensbaserade insatser som kan göra stor skillnad. Vi hoppas att den samlade kunskap som finns i dag ska ligga till grund för de beslut som fattas om vilket stöd barn med autism får i förskolan.

');

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin