Läs senare

Värdefulla reflektioner

18 aug 2014

Inför hösten 2013 sökte förskolorna i östra skolområdet i Trollhättan extra medel ur resultatenhetsfonden i syfte att finansiera ett utökat kvalitetsarbete. Utgångspunkten blev att organisera för friskare arbetsplatser genom att bland annat sänka stress och oro kring det systematiska kvalitetsarbetet.

Projektet innebar att varje arbetslag fick två extra reflektionsdagar, utan att vårdnadshavarna behövde ta ledigt. Fyra förskollärare anställdes för att ingå i ett ambulerande team. Uppdraget var att lösa av ett arbetslag per dag utifrån ett planerat schema. Arbetslaget fick på så sätt extra kvalitetsdagar. Väl förberedda kom de till Stadshuset där de startade med områdets specialpedagog som samtalspartner.

Ur ett arbetsmiljö- och hälsofrämjande perspektiv sätter pedagogerna ord på värdet av att få sammanhängande reflektionstid. De uttrycker hur värdefullt det har varit att få sitta tillsammans på ostörd plats och få tid för eftertanke, reflektion och möjlighet att djupdyka i och följa upp sitt eget arbete. Arbetet har skapat en känsla av tillhörighet och delaktighet. Färsk statistik visar också att sjuktalen i östra skolområdets förskolor har minskat!

Tre begrepp symboliserar projektets framgångsfaktorer: förberedelse, ansvar och engagemang.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin