Läs senare

Vasst om Reggio Emilia

01 apr 2019

Distans, disciplin och dogmer: om lyssnande i Reggio Emilia­-inspirerad pedagogik

Sara Folkman

[Liber]

Sara Folkman är den första som riktigt kritiskt granskat centrala föreställningar som präg­lar Reggio-filosofin i Sverige. Enligt studien handlar det om ett distanserat observerande av barn som benämns kompetenta och en likriktning av vad man som barnskötare och förskollär­are får lov att tänka och utöva i sin praktik.

Avhandlingen, som nu getts ut i bokform, beskriver hur filosofin på ett par decennium erövrat Sverige med hjälp av Reggio Emilia-institutet. Det började med den fantastiska dikten om barns hundra språk. I dag ger många kommuner ut­tryckligen direktiv till att arbeta enligt en Reggio Emiliainspirerad pedagogik.

Samtidigt frågar sig författaren varför det finns en uppsjö av litteratur kring Reggio Emiliainspirerad pedagogik men knappt några studier som problematiserar, kritiskt granskar eller vetenskapligt utvärderar pedagogiken.

Det är i denna fråga boken blir intress­ant och Reggio Emiliafilosofin problematisk. ”Kom och forska med oss, men inte om oss”, lär Loris Malaguzzi ha sagt. I Sara Folkmans intervjuer av 19 pedagoger framkommer starka berättelser. Enligt en av hennes referenter påminner det om en religiös väckelsediskurs där polariserande positioneringar stärker tron på filosofins budskap. Postmodernism mot traditionell pedagogik. Utvecklingspedagogik mot Reggio Emiliafilosofi. Målrationell mot målrelationell. Vad som är fint och fult, innanför och utanför trummas in.

De intervjuade ger exempel på hur man inordnar sig eller jämkar för att passa in. Att det finns en disciplinär makt som övervakar att man exempelvis inte ger barn färdiga svar eller hjälper dem i omsorgs­situationer. Kollegor som uttrycker betänkligheter omnämns som motsträviga, mindre vetande eller fast i det gamla och borde söka sig till ett annat jobb. I en sådan miljö blir det för mig uppenbart att där intar ingen ett kritiskt förhållningssätt till något annat än det som dogmen tillåter. Därför är studien så viktig, men än viktigare är att den följs av andra. Boken är gripande, upprör och bekräftar. Läs den!

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin