Läs senare

Verktyg för utvärdering

13 dec 2014

Boken Learning study i förskolan är sammanställd av Mona Holmqvist Olander och handlar om ett arbetssätt och förhållningssätt där barnens lärande är i fokus. Den beskriver en annorlunda arbetsmetod kring utvärdering och att kvalitetssäkra verksamheten och professionen i förskolan. De olika kapitlen är skrivna av olika författare, som Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson, Lena Landgren, Ingrid Pramling Samuelsson och Charlotta Tullgren.

Learning study som modell har använts i grundskolan med goda resultat och nu har författarna förändrat Learning study så att metoden ska passa förskolans verksamhet och strävansmål i läroplanen.

Learning study har två inriktningar:

  • barnens lärande av ett specifikt innehåll
  • lärarnas utveckling av sitt förhållningssätt och didaktiska kunskaper.

I början av boken beskriver Mona Holmqvist Olander syftet och tillvägagångssättet med Learning studies på ett detaljerat sätt. I de olika kapitlen fortsätter beskrivningarna utifrån ett praktiskt perspektiv, där lärare förklarar sina genomförda studier i förskolan. Detta ger ännu mer förståelse för hur dessa kan se ut i förskolans och förskoleklassens verksamheter. De förklarar sina reflektioner, höjdpunkter och misstag. Med mitt kritiska öga har jag ändå svårt att se på vilket sätt Learning studies förändrar de arbetsmetoder och förhållningssätt som redan berikar förskolan.

En viktig del av Learning studies är för- och eftertesterna. I förtesterna observeras och intervjuas barnen inom det område som valts för studien. Detta för att få en god bild av var barnen befinner sig kunskapsmässigt, för att kunna planera studien utifrån deras kunskaper.

Under studiens gång handlar det mycket om att variera tillvägagångssätt samt att genom videoinspelningar kunna utvärdera och observera läraren och verksamheten för att kunna se de kritiska delarna. Detta material används sedan för att planera och strukturera nästa Learning study-tillfälle. Alla Learning studies har minst tre tillfällen i verksamheten, förutom för- och eftertesterna. Eftertesterna bidrar till att förskollärarna blir medvetna om i vilken utsträckning barnen har lärt sig innehållet i studien. Genom att använda sig av denna utvärderingsmetod ser förskollärarna både barnguppen, individen och sin egen utveckling.

De praktiska genomförda Learning studies i boken har alla en koppling till ämnet matematik. Det hade varit spännande om det hade funnits med en studie inom något annat ämnesområde.

I vissa kapitel tappas den röda tråden bort i förhållande till bokens syfte. Det är framförallt kapitlen om förskolans historia och förskollärarens profession. Det är viktig kunskap, men jag finner ingen relevans för dessa kapitel utifrån bokens syfte. Learning studies och utvecklingspedagogiken problematiseras och jämförs i ett av kapitlen. De beskriver både likheter och skillnader i utformningen av de båda förhållningssätten. Goda kritiska aspekter till Learning studies lyfts i förhållande till förskolans verksamhet och lärarnas profession. Känslan av att författarna vill använda sig av den framgångsrika utvecklingspedagogiken som en väg för Learning studies lämnar negativa spår, tycker jag.

Boken avslutas med en bra text som knyter ihop bokens syfte med dess innehåll.

Learning studies är ett utvärderings- och kvalitetsverktyg som kan användas i förskolan. Söker du efter en arbetsmetod som ger goda möjligheter till att utvärdera förskolans verksamhet och din och dina kollegors profession i verksamheten, samt se barnens lärande inom ett specifikt område, kan Learning studies vara något för dig!

Learning study i förskolan 
Mona Holmqvist Olander
Studentlitteratur

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin