Ingår i temat
Fokus på de yngsta
Läs senare

Vidsynt om barngrupper

18 maj 2016

Som av en händelse publicerar Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson boken Barngruppens storlek i förskolan samtidigt som Skolverket presenterar sina riktlinjer kring barngruppernas storlek. Nej, det är ingen slump. Tvärtom bygger Skolverket mycket av sina slutsatser på de tre professorernas forskningsöversikt och studie.

Däremot nämner författarna ingen siffra för barngruppernas storlek, utan lämnar det till Skolverket. Hela deras resonemang i boken går ut på att det är flera komplexa och samspelande faktorer som avgör hur stor en barngrupp kan vara. De menar också att värderingen behöver utgå från förskolans uppdrag samt den kompetens som förskollärarna besitter och som förväntas komma till uttryck i den dagliga undervisningen. I deras studie och i den forskningsöversikt som de presenterar i boken blir det tydligt att stora barngrupper för med sig svårigheter att arbeta enligt läroplanens intentioner. Framför allt riskerar ömsesidig dialog med barnen kring specifika lärandeaspekter gå förlorad, vilket de menar är det yttersta kriteriet för hög kvalitet. De konstaterar samtidigt att det inte finns någon forskning som stödjer stora barngrupper, tvärtom. Bland annat har man i Norge studerat storarbetslags inverkan på barn och sett negativa effekter.

Författarna belyser förskolan ur ett nationellt och internationellt perspektiv, och presenterar de förändringar som haft betydelse för utvecklingen av antalet barn i grupperna. Den ekonomiska krisen för 25 år sedan höjde gruppstorlekarna rejält samtidigt som det fanns en strävan att ge plats åt alla barn. I slutet av nittiotalet blev förskolan en del av skolväsendet. Från att tidigare huvudsakligen fokusera på barns sociala utveckling och att organisera aktiviteter betonar läroplanen ett mer allsidigt lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

Därför menar författarna att när många europeiska länder byggt ut sin förskola behöver diskussionen flyttas från barns rätt till förskola till rätten till en mer jämlik förskola av hög kvalitet. De ser i sin egen kvalitetsforskning, liksom Skolinspektionens att kvaliteten skiftar mellan förskolor och barngrupper. När barngruppen ökar, ökar risken för att rutiner tar överhand. I sin studie ser de att förskollärare väljer bort naturvetenskap och teknik, experiment, utflykter och att läsa för barnen om barngruppen upplevs som ohanterlig. Aktiviteter som kräver djupa dialoger och involvering av barns tankar och åsikter försvinner.

Här ligger komplexiteten menar de tre professorerna. Antalet barn i gruppen fastställs oftast utifrån ålder, ekonomi och kö, mer sällan utifrån personalens kompetens, miljöns utformning, barnens sociala bakgrund eller behov. Gruppstorleken är bara en av de faktorer som påverkar kvaliteten. Främsta faktorn är personalens kompetens och förmåga att arbeta enligt läroplanens intentioner. Det känns glädjande att författ­arna lyckats fånga förskollärarnas professionella kunnande som en betydelsefull indikator. De förskollärare som skickligt hant­erar uppdraget och därmed lyckas skapa ett samarbetande klimat i riktning mot målen säger oftare att barngruppens storlek spelar mindre roll. Därför menar de tre att där stressen tar överhanden över professionen behöver åtgärder göras så att jämlikheten ökar. De uppmanar huvudmän och ledning att lyssna till förskollärarna och ha en dialog med dem kring hur det ser ut i den specifika barngruppen och vilka åtgärder som krävs.

Andra faktorer som författarna pekar på är barnens bakgrund, gruppens sammansättning och åldersstruktur. De nämner sär­skilt de yngsta barnens behov som enligt forskning påverkas mer negativt i stora grupper. Den fysiska miljön har också betydelse. Skapar den möjligheter eller hinder? I trånga utrymmen kan till och med en liten grupp vara för stor.

Med denna bakgrund känns det rimligt att Skolverket anger de nivåer på barngrupp­ens storlek som de kommit fram till. Det är bokens syfte och stora förtjänst. Boken vänder sig först och främst till beslutsfattare och de som värnar förskolans kvalitet. Den är relativt tunn, ändå lyckas författarna åter­upprepa samma sak flera gånger vilket gör att den känns tjatig. Jag hoppas att läsaren ser förbi detta, för budskapet är viktigt.

Barngruppens storlek i förskolan – konsekvenser för utveckling och kvalitet

Pia Williams, Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

Natur & Kultur

Alla artiklar i temat Fokus på de yngsta (27)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin