Läs senare

Viktigt med anpassade pedagogiska insatser

Svar på insändaren ”Tveksamma rön om barn med autism”, Förskolan nr 7/2015

17 Okt 2015

Jag beklagar att flera formuleringar i intervjun med mig, i Förskolan nr 5/15, kan misstolkas och vill betona att min forskning inte har undersökt förskolemiljöns betydelse för barn med autism. Det är självklart att förskolan behöver ha stor kunskap om autism och om de särskilda pedagogiska insatser och stöd som barn med autism har behov av. Jag vill sammanfatta våra studieresultat på följande sätt:Vår studie har berört resultaten efter olika typer av insatser till barn med autism i förskoleåldern. Studien omfattade cirka 200 barn som efter utredning fått en diagnos inom autismspektrum och som därefter remitterats till Autismcenter för små barn för insatser.

Vi undersökte alla de barn som kom till Autismcenter för små barn, inga barn uteslöts för att de till exempel hade en svår utvecklingsstörning eller epilepsi. Barnen fick de insatser som personalen på centret i samråd med föräldrar bedömde skulle passa barnet bäst.

Vi jämförde gruppen barn som fått intensiva insatser baserade på TBA (Tillämpad Beteende Analys) med en grupp barn som fått andra, riktade insatser, som inte var av den intensiva typen men som också hade inslag av TBA.

Som helhet förbättrades barnens fungerande under perioden. I vår studie kunde vi inte visa att de mest intensiva insatserna var kopplade till bättre resultat jämfört med de mindre intensiva insatserna och de riktade insatserna. Vi fann också att gruppen barn som inte hade en utvecklingsstörning gjorde större framsteg under perioden jämfört med den grupp barn som hade en utvecklingsstörning.

I studien fann vi också att många barns utvecklingsprofil förändrades över uppföljningsperioden, vilket stöder behovet av att följa upp barn med autismspektrumsymtom. Barn som utretts tidigt under förskoleåldern behöver som regel följas upp vid skolstart för att på bästa sätt planera för insatser i skolan.

I en delstudie där barnens kognitiva profiler analyserades fann vi att det var mycket vanligt med långsam så kallad processhastighet, det vill säga att barnen behövde mer tid och vägledning för att klara av och slutföra uppgifter. Ett fynd som är viktigt med tanke på behovet av stöd i såväl förskolan som skolan.

Det är av stor vikt att barn med autism får anpassade pedagogiska insatser tidigt, att föräldrar och förskolepersonal får information och utbildning om vad autism innebär och om hur man kan hjälpa barnet i sin utveckling och inlärning.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin