Läs senare

Vill se riktlinjer för gården

Förskolornas lekgårdar konkurrerar om markytan med bostäder och andra byggprojekt. Lokala riktlinjer är fortfarande sällsynta och nu uppmanar Boverket kommunerna att slå fast ramar för gårdarnas storlek.

30 apr 2018
Gårdarna krymper i takt med att marken blir dyrare. Foto: Pelle Hybbinette

Plats för lekutrustning, grönska och gärna kuperad terräng. I sina allmänna råd slår Boverket fast att gården bör vara tillräckligt stor.

– Är ytan för liten blir det slitage på marken och svårt att tillgodose forskningens krav på bra utemiljö för barn, säger Ulrika Åkerlund, landskaps­arkitekt på Boverket.

Bullriga gårdar skapar också problem, likaså om de ligger i skuggan av en grannfastighet.

Behovet av mark för explo­atering är ett ökande bekymmer i planeringen av utemiljöer för förskolan, konstaterar Ulrika Åkerlund.

Boverkets råd om gårdar

Boverket har gett ut allmänna råd om friytor för lek och utevistelse vid förskolor, fritidshem och skolor. De gäller från 1 mars 2015 och är en rekommendation till kommunerna hur de ska tillämpa plan- och bygglagen (PBL).

De allmänna råden anger bland annat att sol- och skuggförhållanden, luftkvalitet och ljudförhållanden ska vara goda. Lekgården bör placeras i direkt anslutning till förskolan så att barnen själva kan ta sig dit.

Läs mer på boverket.se

– I centrala delar förtätas bebyggelsen och när man om­vandlar och sanerar industri­områden blir marken jättedyr. Då vill man bygga så mycket som möjligt, säger Ulrika Åkerlund.

Kommunerna avgör vad som är tillräckligt stor friyta vid en förskola. Boverket vägleder därför kommunerna att ta fram egna riktlinjer för hur behovet av friyta ska tillgodoses. En utgångspunkt kan vara 40 kvadratmeter per barn i förskolan.

Under vintern har Boverket frågat kommunerna om de har några riktlinjer för lekgårdarnas yta och utformning. Svaren har ännu inte sammanställts, men Ulrika Åkerlund uppskattar att antalet inte är fler än ett 30-tal.

– Det kan vara svårt med flera behov och synsätt som krockar. Förvaltningar som ansvarar för förskolan vill ofta ha stora enheter med många avdelningar. Då behövs det stora tomter vilket är jätte­svårt att hitta, säger Ulrika Åkerlund.

Egna riktlinjer kan också begränsa exploateringen, vilket är känsligt då det ska byggas mycket bostäder.

De allmänna råden är inte bindande, men visar hur Boverket tolkar vad som behöver göras för att lagen ska uppfyllas. Lagen säger att det ska finnas en friyta som är tillräckligt stor och lämplig för utevistelse.

I större städer där explo­ateringstrycket är som hårdast är det ofta svårt att klara gränsen 40 kvadratmeter, medger Ulrika Åkerlund.

– Syftet med plan- och bygglagstiftningen är att skapa en god livsmiljö. Barn och unga vistas en stor del av sin vakna tid på skola, förskola och fritidshem. Det blir en jätteviktig del av deras livsmiljö, säger Ulrika Åkerlund.

 

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin