Läs senare

Yrke i ständig rörelse

Professionell yrkesutövning i förskola – Kontinuitet och förändring

Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth, Lena Rubinstein Reich

[Studentlitt­eratur]

Hur kan vi förstå förskollärarprofessionen i samtiden när kraven växer på professionellt handlande i undervisningen och i det systematiska kvalitetsarbetet? Hur har professionen utvecklats över tid och vilka spår finns i dag av de tidiga pionjärernas arbete? Det är några frågor som belyses i boken Professionell yrkesutövning i förskola, skriven av tre professorer vid Malmö högskola, Lena Rubinstein Reich, Ingegerd Tallberg Broman och Ann-Christine Vallberg Roth.

Förskolan och förskollärarutbildningen introducerades i Sverige av förskollärare genom barnträdgårdsrörelsen. Tallberg Broman beskriver de höga ambitionerna i arbetet med barn vid förra sekelskiftet. Det skulle inte bara innebära tillsyn, pedagogik, fostran och utbildning utan även en bättre barndom och en bättre värld. Hon menar att dessa värden har en stark professionell kontinuitet i förskollärartraditionen och introducerar från den utgångspunkten Frelins kriterier för ett professionellt yrke och analys av förskolläraren. Tallberg Broman beskriver också olika infallsvinklar för att vetenskaplig­göra förskollärares arbete med omsorg, utveckling och lärande.

Ann-Christine Vallberg Roth ger exempel på olika tolkningar av det så aktuella undervisningsbegreppet. Hon granskar ingående olika tolkningar både i dåtid, nu och framåt. Det är en av bokens riktiga styrkor. Hon kommer också in på olika sätt att följa upp och utvärdera utbildningen. När hon lyfter in begreppet sambedömning faller det objektiva ögat lite eftersom det verkar vara hennes hjärtebarn.

Lena Rubinstein Reich fokuserar på det systematiska kvalitetsarbetet. Hon påminner om att observation länge varit ett starkt utvärderingsinstrument, men som de senare decennierna glidit över mot pedagogisk dokumentation. Genom att referera till fem olika böcker om utvecklingsarbete ger hon exempel på hur det kan ta sig uttryck i praktiken. Liksom Tallberg Broman avslutar hon sin del av boken genom att vandra från handfasta verktyg till ett vetenskapligt förhållningssätt.

Författarna sluter cirkeln runt frågan om professionell yrkesutövning på ett lysande sätt. Boken är lätt att läsa och det går utmärkt att välja ut en del av den, som man är intresserad av.

Är det något som saknas så är det skrivningar om pedagogisk utvecklingstid. När vi vet att ett oreflekterat förhållningssätt kan innebära att vi inte möter barn så som vi vill att de ska utvecklas måste den tiden finnas.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin